Praying Together ¦ Gweddio gydan gilydd

While we are in lockdown, there is quite a lot of praying going on!
Er ein bod dan glo, mae cryn dipyn o weddïo mynd ymlaen!

Worshiping together via Facebook Live
Addoli gyda’n gilydd trwy Facebook Live

Monday to Friday at 9am and 4pm join Rev’d Stuart Evans in St Peter’s Ruthin for morning and evening prayer using the Church of England Daily Prayer App, or online.

Dydd Llun i ddydd Gwener am 9am a 4pm ymunwch â’r Parch Stuart Evans yn St Peter’s Rhuthn am foreol a hwyrol weddi gan ddefnyddio Ap Gweddi Ddyddiol Eglwys Loegr, neu ar-lein.

Monday to Saturday at 10am join Tad Huw on the Mission Area Facebook for a daily Eucharist.

Dydd Llun i ddydd Sadwrn am 10am ymunwch â Tad Huw ar tudalen Facebook yr Ardal Genhadaeth ar gyfer yr Offeren Dyddiol.

Sunday Morning our worship will be at 10:30am on the Mission Area Facebook page. This will be from around the Mission Area, and will either be live or prerecorded, but join us as we worship God together in this strange time!

Bore Sul bydd ein haddoliad am 10:30 am ar dudalen Facebook yr Ardal Genhadol. Bydd hyn o bob rhan o’r Ardal Genhadol, a bydd naill ai’n fyw neu’n cael ei recordio ymlaen llaw, ymunwch â ni wrth i ni addoli Duw gyda’n gilydd yn yr amser rhyfedd hwn!

There will be other bits and bobs shared during the week, do keep an eye on Facebook for more.

Bydd yna fân betheuach a rennir yn ystod yr wythnos hefyd, cadwch lygad ar Facebook am fwy.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: