The Good Shepherd ¦ Y Bugail Da

Today we celebrate Good Shepherd Sunday, and our quiet prayer this evening will reflect that. There will be two quiet hymns (words below) played to help us in our prayers. Our time of reflective prayer will be drawn to a close using the litany of the Good Shepherd and Benediction of the Blessed Sacrament.

Heddiw rydym yn dathlu Sul y Bugail Da, a bydd ein gweddi fyfyriol heno yn adlewyrchu hynny. Bydd dau emyn tawel (geiriau isod) yn cael eu chwarae i’n helpu yn ein gweddïau. Tynnir ein hamser o weddi fyfyriol i ben gan ddefnyddio litani’r Bugail Da a Bendith y Sacrament Bendigedig.

Click here to go to our Facebook page at 8pm (BST) this evening (Sunday 3 May)

Hymns Emynau

Iesu ydyw’r Bugail Da, –
Ynddo f’enaid lawenhâ;
  Rhoddodd Ef Ei einioes ddrud
  Dros y defaid yn y byd.
 
Safodd yn Ei ddwyfol rym
Rhwng y praidd a’r gelyn llym;
  Y mae lloches iddynt hwy
  Rhag pob niwed, yn Ei glwy.
 
Iesu ydyw’r Bugail Da, –
Ei ffyddlondeb byth barha;
  Tywys ni i borfa fras,
  Ac at loyw afon gras.
 
Ei wialen Ef a’i ffon,
Ddyry gysur dan fy mron;
  Daw â’r gweiniaid yn Ei gôl, –
  Ni bydd un o’r praidd yn ôl.
W Evans Jones (Penllyn) 1854–1938
Tôn [7777]:Battishill (Jonathan Battishill 1738-1801)
Jesus is the Good Shepherd, –
In him my soul will rejoice;
  He gave his precious life
  For the sheep in the world.
 
He stood in His divine strength
Between the flock and the keen enemy;
  He is a refuge for them
  From all harm, in His wound.
 
Jesus is the Good Shepherd, –
His faithfulness will endure forever;
  He will lead us to thick pasture,
  And to the clear river of grace.
 
His rod and His staff,
Give comfort under my breast;
  He will bring the weak ones in His bosom, –
  Not one of the flock shall be left behind.
tr. 2015 Richard B Gillion
The Lord’s my shepherd; I’ll not want.
  He makes me down to lie
In pastures green; he leadeth me
  The quiet waters by.
 
My soul he doth restore again,
  And me to walk doth make
within the paths of righteousness,
E’en for his own name’s sake.
 
Yea, though I walk in death’s dark vale,
  yet will I fear no ill;
For thou art with me,
    and thy rod
  And staff me comfort still.
 
My table thou hast furnished
  In presence of my foes;
My head thou dost with oil anoint,
  And my cup overflows.
 
Goodness and mercy all my life
  Shall surely follow me,
And in God’s house forevermore
  My dwelling place shall be.
Yr Arglwydd yw fy Mugail clau,
  Ni ad byth eisiau arnaf;
Gorwedd a gaf mewn porfa fras,
  Ar lan dwfr gloywlas araf.
 
Fe goledd f’enaid,ac a’m dwg
  ‘R hyd llwybrau ddiddrwg, cyfion;
Er mwyn ei Enw mawr di-lys,
  Fe’m tywys ar yr union.
 
Pe rhodiwn, mi nid ofnwn hyn,
  Yn nyffryn cysgod angau;
Wyt gyda mi,
    ā’th nerth a’th ffon;
  On’d tirion ydyw’r arfau?
 
Gosodaist Di fy mwrdd yn fras,
  Lle’r oedd fy nghas yn gweled:
Olew i’m pen, a chwpan llawn,
  Daionus iawn fu’r weithred.
 
O’th nawdd y daw y doniau hyn
  I’m canlyn byth yn hylwydd;
A minnau a breswyliaf byth,
  Ā’m nyth yn nhy’r Arglwydd.

Litany of the Good Shepherd
Litani y Bugail Dda

Most High God, Shepherd of Israel:
Hear us and help us.

Good Shepherd, who was willing to die for the sheep:
Hear us and help us.

Good Shepherd, who knows the name of each one of his sheep:
Hear us and help us.
 
Good Shepherd, who revives our drooping spirits:
Hear us and help us.

Good Shepherd, who goes after each sheep that strays:
Hear us and help us.

Good Shepherd, who rescues his sheep from the wolves:
Hear us and help us.

Good Shepherd, who guards and guides his wandering sheep:
Hear us and help us.

Good Shepherd, who hears the prayers of the whole flock:
Hear us and help us.

Good Shepherd, whose goodness and kindness follow us all the days of our life:
Hear us and help us.

Good Shepherd, who pastures his sheep through all eternity:
Hear us and help us.
Duw Goruchaf, Bugail Israel:
Clyw ni a’n helpu.
 
Bugail Da, a oedd yn barod i farw dros y defaid:
Clyw ni a’n helpu.
 
Bugail Da, sy’n gwybod enw pob un o’i ddefaid:
Clyw ni a’n helpu.
 
Bugail Da, sy’n adfywio ein hysbryd drooping:
Clyw ni a’n helpu.
 
Bugail Da, sy’n mynd ar ôl pob dafad

sy’n crwydro:
Clyw ni a’n helpu.
 
Bugail Da, sy’n achub ei ddefaid rhag y bleiddiaid:
Clyw ni a’n helpu.
 
Bugail Da, sy’n gwarchod ac yn tywys ei ddefaid crwydrol:
Clyw ni a’n helpu.
 
Bugail Da, sy’n clywed gweddïau’r praidd cyfan:
Clyw ni a’n helpu.
 
Bugail Da, y mae ei ddaioni a’i garedigrwydd yn ein dilyn holl ddyddiau ein bywyd:
Clyw ni a’n helpu.
 
Bugail Da, sy’n pori ei ddefaid yn dragwyddol:
Clyw ni a’n helpu. 

Benediction

You have given them bread from heaven.
Having within it all sweetness.
Rhoddaist bara iddynt o’r nefoedd.
Bara llawn melyster
Let us pray.
Lord Jesus Christ,
You gave us the Eucharist as the memorial
of your suffering and death.
May our worship of this sacrament
of your body and blood
help us to experience the salvation
you won for us
and the peace of the kingdom
where you live with the Father and the Holy Spirit,
one God, forever and ever. Amen.
Gweddïwn.
Arglwydd Iesu Grist,
Rhoesoch yr ewcharist inni
fel cofeb eich dioddefaint a’ch marwolaeth.
Boed i’n haddoliad o’r sacrament hwn
o’ch corff a’ch gwaed
ein helpu i brofi’r iachawdwriaeth
a enilloch drosom a thangnefedd y deyrnas
lle rydych chi’n byw gyda’r Tad a’r Ysbryd Glân,
yn un Duw, yn oes oesoedd. Amen

Divine Praises Canmol Dduw

Blessed be God.
Blessed be His Holy Name.
Blessed be Jesus Christ, true God and true Man.
Blessed be the Name of Jesus.
Blessed be His Most Sacred Heart.
Blessed be His Most Precious Blood.
Blessed be Jesus in the Most Holy Sacrament of the Altar.
Blessed be the Holy Spirit, the Paraclete.
Blessed be the great Mother of God, Mary most Holy.
Blessed be her Holy and Immaculate Conception.
Blessed be her Glorious Assumption.
Blessed be the name of Mary, Virgin and Mother.
Blessed be St. Joseph, her most chaste spouse.
Blessed be God in His Angels and in His Saints. Amen.
Bendigedig fyddo Duw.
Bendigedig fyddo ei Enw Sanctaidd.
Bendigedig fyddo Iesu Grist, gwir Dduw a gwir Ddyn.
Bendigedig fyddo enw Iesu.
Bendigedig fyddo ei Galon Mwyaf Cysegredig.
Bendigedig fyddo ei waed mwyaf gwerthfawr.
Bendigedig fyddo Iesu yn Sacrament Mwyaf Sanctaidd yr Allor.
Bendigedig fyddo’r Ysbryd Glân, y Paraclete.
Bendigedig fyddo Mam fawr Duw, Mair fwyaf Sanctaidd.
Bendigedig fyddo ei Beichiogi Sanctaidd a Di-Fwg.
Bendigedig fyddo ei Rhagdybiaeth Gogoneddus.
Bendigedig fyddo enw Mair, Morwyn a Mam.
Bendigedig fyddo Sant Joseff, ei phriod mwyaf diwair.
Bendigedig fyddo Duw yn ei Angylion ac yn ei Saint. Amen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: